درخواست نمایندگی سرویس EMS

لطفا برای درخواست نمایندگی سامانه کنترل پیرامونی (EMS) فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.
پس از بررسی اطلاعات، با شما تماس خواهیم گرفت.

مشخصات کلی

اطلاعات تخصصی

تعداد پرسنل فنی/متخصص/کارشناس:

تعداد پرسنل به تفکیک هر شیفت کاری:

سوابق فنی

مشخصات تيم فنی

اسامی و رزومه دو کارشناس و یا مدير فنی:

مشخصات تکميل کننده فرم